Κριτήρια επιλογής ασθενών.

 

Ωφελούμενοι των παροχών του προγράμματος Build a Bridge είναι άτομα και οικογένειες, τα οποία διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ως «άτομα» νοούνται τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών.

Ως «οικογένεια» νοείται η ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

  • Εισοδηματικά κριτήρια:

Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Οικογενειακή κατάσταση Ετήσιο Εισόδημα Μηνιαίο Εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 3.000€ 250€
Οικογένεια χωρίς ανήλικο εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα ανήλικο εξαρτώμενο μέλος 4.500€ 375€
Οικογένεια με 2 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 6.300€ 525€
Οικογένεια με 3 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 7.200€ 600€
Οικογένεια με 4 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 ανήλικα εξαρτώμενα μέλη 8.100€ 675€

Πραγματικό εισόδημα: νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους – μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του Ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

  • Μακροχρόνια Άνεργα άτομα:

Μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται οι πολίτες που έχουν παραμείνει άνεργοι για διάστημα άνω των 12 μηνών. Η ανεργία πρέπει να προκύπτει από δελτίο ανεργίας θεωρημένο αδιάλειπτα από τον ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

  • Κάτοικοι δύσβατων/ ακριτικών περιοχών:

Επιλέξιμοι στο πρόγραμμα Build a Bridge είναι άτομα τα οποία διαμένουν σε δύσβατες και ακριτικές περιοχές της Ελλάδας όπου στερούνται τις παροχές υγείας Τριτοβάθμιων Νοσοκομείων και εξειδικευμένων μονάδων στον Γυναικολογικό καρκίνο και καρκίνο του μαστού τόσο στον τόπο κατοικίας τους όσο και σε κοντινή περιοχή που παρέχει το εν λόγω πρόγραμμα.

  • Μακροχρόνιες λίστες αναμονής σε Δημόσια Τριτοβάθμια νοσοκομεία:

Κριτήριο για την επιλογή στο πρόγραμμα θα είναι άτομα διαγνωσμένα από θεράποντα ιατρό δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείου μαζί με διαπιστευμένη βεβαίωση από το σχετικό Δημόσιο Τριτοβάθμιο νοσοκομείο για την ημερομηνία του άμεσα διαθέσιμου ραντεβού. Ως μακροχρόνια παραμονή σε λίστα αναμονής

Στα κριτήρια είναι δύσκολο να συμπεριλάβουμε τον όρο «άποροι», καθώς ως «άποροι» ορίζονται: «φυσικά πρόσωπα, άτομα ή οικογένειες, νοικοκυριά ή ομάδες τέτοιων προσώπων, των οποίων η ανάγκη για βοήθεια έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια που θέσπισαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ενδιαφερόμενα μέρη, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις συμφερόντων, ή που όρισαν οι οργανώσεις-εταίροι και ενέκριναν οι εν λόγω αρμόδιες εθνικές αρχές, και που μπορούν να περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία να επιτρέπουν την στόχευση των απόρων σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές».